AÇIK POZİSYONLAR


Şu an açık pozisyon bulunmamaktadır.
Başvurduğunuz Pozisyon Görev :
Başvurduğunuz İl* :
Adınız Soyadınız* :
Cinsiyetiniz* :
Doğum Yeriniz ve Tarihi* :
Medeni Durumunuz :
Askerlik Durumunuz :
Sürücü Belgeniz Var mı? :
Seyahate Engel Bir Durumunuz Var mı? :
Ev Adresiniz* :
Telefonunuz :
E-posta Adresiniz* :
Bildiğiniz Yabancı Diller
 Çok iyi -  İyi   -  Orta 

İngilizce

:
    -    -  

Fransızca

:
    -    -  

Diğerleri

:
  
Bildiğiniz Bilgisayar Programları  :
Son Mezun Olduğunuz Okul / Bölüm :

İş Deneyimleriniz

Firma Adı

Görev / Ünvan

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

Son Ücret

Ayrılma Nedeni

En Son Yaptığınız Görevin Tanımı :

Eklemek istedikleriniz :
Varsa CV'niz :
Güvenlik Kodu :

Temel Politikalarımız

1- Gruba bağlı şirketlerin ve birimlerin , Grubun vizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapıların değişime karşı dinamik olmasını sağlamaktır.
2- Grup da çalışan insanların etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Grubun hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için,tüm sistemleri sürekli gelişme süreci bazında bireysel ve takım performansı olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların profesyonel becerilerini artırarak,kendi performanslarını ve kariyer çalışmalarına destek sağlamaktır.
3- Grubumuza katacağımız insanlarda din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
4- Mevcut düzenlemelerin incelenmesi ve revizesi.
5- Gruba, eğitim ve ahlak düzeyi yüksek, davranışsal sorunu olmayan, iyi yetişmiş, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, eleman yetiştirebilen ve bu şekilde Grup değerlerini benimseyerek yaşatan kişiler katmaktır.
6- Grup şirketlerine askerlik hizmetini tamamlamış, görev tanımlarına uygun yeterlilikleri olan ve yukarıdaki madde de belirtilen şekillerde eleman almaktır.

İşlevsel Politikalarımız

1- Tüm çalışanların Grubun gelişimine katkıda bulunmasını sağlayacak bir ortamın yaratılması,
2- Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,
3- Gruba ve çalıştıkları birime katılımda bulunmaları ve kendilerini ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
4- Tüm çalışanların yeteneklerini,güçlerini ve yaratıcılıklarını çalıştıkları şirket ve Grubun hedefleri yönünde kullanmalarının sağlanması,
5- Grubun ve şirketin ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalışanlara Grup içi kariyer yapabilmeleri için olanaklar yaratan sistemlerin kurulması,
6- Performans, kariyer ve maaş değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak Grubun genel yapısına uygun sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
7- Her çalışanın şirket ve Grup içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların şirket ve Grup hedefleri katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
8- Yeni kurulacak bir sistem veya hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmelerinin sağlanması,
9- İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
10- Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin Grup bazında toplanarak konsolide edilmesi ve geliştirilmesi,

İş Fırsatları

Yirmibirinci yüzyılı tanımaya başladığımız bu yıllarda, iş dünyasında daha önceleri göz ardı edilen bir faktörün ağırlık kazanmakta olduğunu artık biliyoruz. Bu faktör, insandır.
Çağdaş seviyeye ulaşmak için yalnızca teknolojik ağırlıklı düşünmenin yeterli olmadığının, başarımızda en az teknolojik faktörler kadar ve belki de daha fazla rolü olan insan faktörünün farkındayız. PAKPEN İnsan Kaynakları Yönetimi'nin amacı Grubun temel hedeflerine başarıyla ulaşması için gerekli olan insana yönelik sistemleri kurmak ve yerleştirmektir. Hedefimiz, bünyesinde en üstün vasıflı elemanları toplayabilen bir organizasyon yapısı ve çalışma ortamı yaratmak, bireysel yetenekleri olabilecek en üst düzeyde geliştirmek ve değerlendirmek, çalışanlar arasında ortak bir ruh yaratarak işlerimizin daha da ileri gitmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Bütün bunları gerçekleştirirken, Grubun yerleşmiş dürüstlük ve her zaman doğru olanı yapmak prensiplerini göz önüne alarak çalışılacaktır.

Belirlediğimiz hedeflere doğru kararlı bir şekilde ilerlediğimiz zaman, ürünlerimizin piyasada liderliğe ulaşacağından eminiz. Bunun sonucu olarak gerek kararlılık, gerekse elemanlarımızın ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun gelişmesi açısından başaralı olacağımızı biliyoruz. Ancak başarıya ulaşmak için tüm elemanlarımızın tam destek ve işbirliğine ihtiyacımız olduğunu da unutmuyoruz.